Onze huisregels

 • Aanmelden
  Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.
  Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument. Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken.
 • Een afspraak wijzigen of annuleren
  U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos wijzigen of annuleren. Bij wijziging of annulering binnen 24 uur en bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak, kunnen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
 • Vergoeding
  De verantwoordelijkheid of de patiënt (voldoende) verzekerd is voor fysiotherapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. U kunt uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar bij twijfel.
 • Privacy
  Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
 • Calamiteiten
  In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Omgang
  Binnen onze praktijk geldt: Men dient elkaar met respect te behandelen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. Bij het niet in acht nemen van deze regel zal de overtreder bij ons niet meer welkom zijn.
 • Diefstal etc.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.
 • Communicatie
  Nederlands, wordt binnen de praktijk ook Engels gesproken. Spreekt u een van deze talen niet, dan wordt van u verwacht dat u een tolk cq bekende meebrengt die voor u en ons kan vertalen.
 • Hygiëne
  Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Rookbeleid
  Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.
 • Mobiele telefoon
  We stellen het op prijs als u in de wachtkamer en behandelkamers geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Wij verwachten van u dat u uw mobiel uitzet
 • Huisdieren
  Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn dieren, die u wegens uw handicap nodig heeft.